นักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในพม่า

ชื่อโครงงาน : สิทธิมนุษยชน
ผู้จัดทำ : นางสาวเจนจิรา คงแหลม ชั้น ม.5/1 เลขที่ 18
ครูผู้สอน : ครูคเชนทร์ กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
1.องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การโลกที่จะคุ้มครองมนุษยชาติอย่างไร
2.สมัชชาสหประชาชาติได้มีมติเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ให้ร่างตราสารสิทธิมนุษยชนขึ้น ๒ ฉบับ ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างไร

ที่มาและความสำคัญ
          สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิของมนุษย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางสังคม ทางด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและสามารถออกความคิดเห็นได้ แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมาก คนที่มีความรู้น้อยจะถูกหลอกได้ง่ายและนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์

– เพื่อศึกษาหลักสิทธิมนุษยชน ความหมายและความสำคัญ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ประเภทของสิทธิมนุษยชน และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

– เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

– เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษานำความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไป